Chat with us, powered by LiveChat

Affiliate Terms and Conditions Page

Affiliate algemene voorwaarden

1. Algemeen

De huidige Algemene Voorwaarden regelen het Affiliate-programma dat door de handelaar wordt aangeboden en vertegenwoordigen de overeenkomst tussen de verkoper en de persoon of entiteit die toetreedt tot het Affiliate-programma (de "affiliate", "u").

Lees het volgende artikel zorgvuldig door, aangezien het een juridisch bindende overeenkomst tussen u en de handelaar vertegenwoordigt. Door uw aanvraag in te dienen en daarna deel te nemen aan het partnerprogramma, gaat u ermee akkoord dat u voldoet aan alle voorwaarden van deze partnerovereenkomst. De handelaar kan uw Partner Account op elk moment deactiveren, met of zonder kennisgeving, in geval van schending van een overeenkomst, voor elke activiteit waarvan hij denkt dat deze schadelijk kan zijn voor zijn bedrijf of voor enige andere verbonden partij.

2. Referral Tracking

De handelaar biedt de partner specifieke directe links en / of couponcodes naar / van de producten van de handelaar die door de partner worden gepromoot. De handelaar volgt gebruikers die deze links hebben gevolgd en / of de verstrekte couponcodes hebben gebruikt.

De affiliate/partner kan aankopen volgen terwijl de cookie actief is, de tracking gap wordt in eerste instantie bepaald door de handelaar. Alle aankopen die binnen dit hiaat worden gedaan, worden beschouwd als verwijzingen van de Affiliate en worden als zodanig geregistreerd in het Affiliate Dashboard.

Het is de affiliate/partner niet toegestaan om de links en cookies op enigerlei wijze te wijzigen of aan te passen. De handelaar is niet verantwoordelijk voor eventuele tracking- of rapportagefouten die het gevolg kunnen zijn van wijzigingen in de links of cookies.

3. Affiliate vergoedingen en uitbetalingen

De affiliate heeft recht op een eenmalige betaling (‘commissie’) voor elke productaankoop die onder dit affiliate-programma valt. Commissies zijn alleen betaalbaar wanneer de affiliate ten minste 1 aankoop heeft gedaan (rekening houdend met de commissie-aanhoudperiode).

Alle commissies zijn alleen betaalbaar in Amerikaanse dollars, tenzij anders bepaald door de handelaar. Betalingen worden gedaan via PayPal. De affiliate moet de handelaar de juiste gegevens verstrekken die vereist zijn voor het overmaken van provisie en is als enige verantwoordelijk voor vertraagde betalingen.

In geval van verdachte activiteiten van de kant van de affiliate, heeft de handelaar het recht om commissiebetalingen aan te houden om transacties te verifiëren. De handelaar behoudt zich het recht voor om commissies te herberekenen of in te trekken in geval van illegale activiteiten.

4. Advertenties

Door de affiliate links en / of productcouponcodes te geven, geeft de handelaar de affiliate hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om deze materialen te gebruiken met als enig doel het promoten van onze producten binnen het affiliate-programma. De licentie vervalt na beëindiging van de deelname van de affiliate aan het affiliate-programma.

De affiliate is als enige verantwoordelijk voor zijn / haar eigen marketingactiviteiten. Alle activiteiten moeten professioneel zijn en volledig voldoen aan alle toepasselijke wetten.

De handelaar kan, zonder voorafgaande waarschuwing, van de partner verlangen dat hij advertenties naar eigen goeddunken van de handelaar verwijdert of wijzigt.

5. Beëindiging

De affiliate heeft het recht om de deelname van de affiliate aan het affiliate programma onmiddellijk stop te zetten nadat de wederpartij vooraf op de hoogte is gesteld van beëindiging.

De handelaar behoudt zich het recht voor om de deelname van de affiliate aan het Affiliate-programma, naar eigen goeddunken, te annuleren voor elke schending van deze affiliate-overeenkomst of voor enige activiteit die schadelijk kan zijn voor de handelaar, zijn bedrijf of een derde partij.

Bij beëindiging wordt de affiliate de toegang tot zijn affiliate-gegevens ontzegd en verliest hij alle potentiële en / of onbetaalde commissies.

6. Partijrelaties

De handelaar en de affiliate zijn onafhankelijke entiteiten. Niets in deze overeenkomst vermeldt een partnerschap of joint venture-relatie tussen deze partijen. De affiliate is niet bevoegd om op te treden namens de handelaar.

7. Aansprakelijkheidsbeperking

De affiliate neemt op eigen risico deel aan het verstrekte affiliate-programma. De handelaar geeft geen garanties, expliciet of impliciet, voor enige service of informatie met betrekking tot het Partnerprogramma en de daarin verstrekte informatie.

De handelaar is niet verantwoordelijk voor enige schade of economische verliezen als gevolg van het gebruik van het Partnerprogramma. Mocht een onderdeel van het Affiliate-programma schade of ongemak voor de affiliate veroorzaken, dan neemt de affiliate alle verantwoordelijkheid voor hen op zich.

De affiliate vrijwaart de handelaar, zijn bestuurders, alle personeelsleden en derden voor alle verliezen en kosten in verband met de affiliate en / of de activiteiten van derden die voortvloeien uit het gebruik van het affiliate-programma.

8. Wijzigingen

De handelaar kan, naar eigen goeddunken, deze Partnerovereenkomst op elk moment wijzigen of aanpassen, met of zonder kennisgeving. Alle wijzigingen en / of aanpassingen worden van kracht na plaatsing op dit webadres: run2day.nl/aw-affiliate-terms-page. De affiliate moet dit document regelmatig lezen om ervoor te zorgen dat zijn / haar gebruik van het affiliate-programma in overeenstemming blijft met deze affiliate-overeenkomst.

Als een wijziging voor de Partner onaanvaardbaar is, kan hij / zij deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Zijn / haar voortdurende deelname aan het partnerprogramma betekent een bindende aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

9. Diversen

De affiliate moet ouder zijn dan 18 jaar om deze affiliateovereenkomst aan te gaan.

De affiliate garandeert dat al zijn / haar activiteiten met betrekking tot het affiliate-programma volledig in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten, voorschriften en alle vereisten van de overheid. De handelaar behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de deelname van de partner aan het Partnerprogramma te beëindigen als een van de acties van de partner de regels van de overheid schendt.

Deze Affiliate-overeenkomst vertegenwoordigt het volledige akkoord tussen de handelaar en de affiliate. Deze partnerovereenkomst heft alle andere geaccepteerde overeenkomsten tussen de partijen op en geen van de partijen is gebonden aan verklaringen die niet in deze overeenkomst worden behandeld.

Elk geschil dat zich voordoet met betrekking tot deze partnerovereenkomst wordt uitsluitend beslecht door de rechtbanken.